Vedtekter

Opptakskriterier og vedtekter for Solsikken Steinerbarnehage

1. Barnehagens navn er Solsikken Steinerbarnehage.

2. Eier av barnehagen er: Stiftelsen Solsikken Steinerbarnehage.

3. Barnehagens formål:

Barnehagen skal drives etter Rudolf Steiners pedagogiske og antroposofiske impulser. Den skal søke å sikre barna gode utviklings – og aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen drives i samsvar med:

 1. Lov om barnehager og de av Kunnskapsdepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer.de til enhver tid gjeldende lover og regler for barnehagevirksomhet.
 2. Rammeplan for barnehager
 3. Årsplan for barnehagen
 4. Internkontrollforskriften og barnehagens egne sikkerhets/internkontrollrutiner
 5. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
  Egne sjekklister og dokumentasjon for internkontroll finnes i barnehagens HMS-system og beredskapsplan.

4. Opptakskriterier:

Barnehagen er åpen for barn i alderen 1 – 7 år. Opptak av barn gjøres av barnehagens opptakskomité, som består av pedagogiske ledere og styrer. Det endelige opptaket godkjennes av Stiftelsens styre.

Opptak skjer etter denne prioritering.

 • Barn med lovbestemt rett etter § 13 i privatskoleloven har 1. prioritet.
  ”Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehagen. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
  Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4
  annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehagen.”
 • Barnegruppens sammensetning med hensyn til kjønn og alder.
 • Barn av ansatte i Solsikken
 • Om søsken går i barnehagen.
 • Barn bosatt i nabolaget. ( gjelder for opptak i Oksvalveien 39)
 • Om barnet har gått i Steinerbarnehage tidligere.
 • Foreldrenes innsikt og interesse for steinerpedagogikk.
 • Loddtrekning.

5. Opptaksperiode og oppsigelsestid:

Opptaksperioden begynner i mars opptaksåret, med søknadsfrist 1. mars. Melding om opptak gis etter retningslinjer for samlet opptak i Nesodden kommune. Dersom det blir ledige plasser i løpet av barnehageåret kan det tas opp barn etter de samme kriterier som ved hovedopptaket. Oppsigelse av plassen må skje med to måneders varsel (før den 1. i måneden ). Det er full betaling i oppsigelsestiden. Dette gjelder også om man har mottatt plassen, men trekker seg før høsten.

6. Åpningstid:

Barnehagen er åpen fra kl. 8:00 – 16:15. Den pedagogiske kjernetiden er fra kl. 09:00 – 13:00. Ferier og fridager følger Steinerskolen på Nesodden, med unntak av sommerferien hvor Solsikken har åpent to uker ekstra.

7. Foreldrebetaling:

Betalingssatsene for barn i alderen 1-5 år fastsettes av Stiftelsens styre. Kostpenger kommer i tillegg.

Vedtekter og opplysning om betalingssatser blir gitt nye foreldre ved underskrift. Foreldrebetaling forfaller den 10. i hver måned elleve måneder i året. Juli er betalingsfri. Ved utestående foreldrebetaling i to måneder mister barnet plassen i barnehagen.

8. Inntektsgradert foreldrebetaling og søskenmoderasjon:

Foreldre gis rett til å søke om inntektsgradert foreldrebetaling og søskenmoderasjon. Søknad sendes Nesodden kommune på gitte skjemaer. Kommunen behandler og beslutter søknadene.

9. Leke og oppholdsareal:

Leke og oppholdsareal utgjør 4 kvm. for barn fra 3-6 år, 5,3 kvm. for barn under 3 år og 2 kvm. for 6-7 åringer.

Solsikken er godkjent med et leke – og oppholdsareal på 418 kvm.

10. Foreldreråd / foreldremøte:

For å sikre samarbeid med barnets hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd.

Foreldrerådet består av alle foreldrene /foresatte i barnehagen og skal ivareta barnas og foreldrenes interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. De velger representanter til stiftelsens styre, samarbeidsutvalget, dugnad, julemarkedet og avdelingsrepresentant.
Foreldrerådet har beslutningsmyndighet til å vedta at foreldrebetalingen kan settes høyere enn maksimalsatsen ref § 4 forskrift om foreldrebetaling.
Ved avstemming i foreldrerådet gis en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

11. Samarbeidsutvalget (SU):

For å sikre samarbeid med barnets hjem, skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg.

Består av foreldre og ansatte. To foreldrerepresentanter og to ansatte.
SU skal behandle årsplanen for den pedagogiske virksomheten og derigjennom ivareta et godt pedagogisk tilbud til barna.
Utvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Daglig leder er eiers representant i SU. Som eiers representant har daglig leder møte-, tale- og forslagsrett i SU.

12. Barnehagens personale:

Alle barnehagens ansatte er barnehagens kollegium. Kollegiet ivaretar det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og utarbeider årsplan i samarbeid med SU. Alle som skal ansettes i barnehagen må legge frem tilfredsstillende Politiattest før tiltredelse. Alle ansatte gjennomfører førstehjelpskurs annethvert år og oppfriskning ved behov.

13. Helsemessige forhold/fravær:

Forskrift for miljørettet helsevern i barnehage og skole, samt arbeidsmiljøloven slår fast at barnehagen som virksomhet og arbeidsplass skal være helsefremmende.
Det betyr at barn og ansatte ikke skal utsettes for unødvendig smitte.
Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, gis beskjed til barnehagen.
Syke barn må holdes hjemme slik at det ikke smitter andra barn eller personalet.
Dersom barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna bør barnet holdes hjemme.

14. Husdyrhold:

Solsikken har skaffet høner og begynt med husdyrhold. Solsikken har inngått avtale med PELIAS med oppfølging av skadedyr 4 ganger pr. år.

15. Taushetsplikt og opplysningsplikt:

Ansatte i barnehagen har taushetsplikt ihht barnehagelovens § 20 og opplysningsplikt ihht barnehagelovens § 21og § 22

§20. Taushetsplikt
”For virksomheter etter denne lov gjelder regler om taushetsplikt i forvaltningsloven §§13 til 13f tilsvarende.”

§21. Opplysningsplikt til sosialtjenesten
”Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenestens side, og de skal av eget tiltak gi sosialtjenesten opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. Opplysninger skal normalt gis av styrer.”

§22. Opplysningsplikt til barnevernstjenesten
”Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenestens side.

Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføring av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.”

 • Hente/ levere i Oksvalveien : barnet må hentes/leveres til fots, sykkel eller buss til fra/barnehagen. Er det nødvendig med bil, må det parkeres i Eysteinsvei og gå bort, eller benytte den kommunale parkeringsplassen nede på Oksval.

Januar 2021